A Fully Integrated and Self-Powered Smartwatch for Continuous Sweat Glucose Monitoring

Jiangqi Zhao, Yuanjing Lin, Jingbo Wu, Hnin Yin Yin Nyein, Mallika Bariya, Li-Chia Tai, Minghan Chao, Wenbo Ji, George Zhang, Zhiyong Fan, Ali Javey
ACS Sensors

Add Remove

tag-as mas863 on 9/12/2019, 3:28:26 AM