Low-cost, μm-thick, tape-free electronic tattoo sensors with minimized motion and sweat artifacts

Youhua Wang, Yitao Qiu, Shideh Kabiri Ameri, Hongwoo Jang, Zhaohe Dai, YongAn Huang, Nanshu Lu
npj Flexible Electronics

Add Remove

tag-as mas863 on 9/12/2019, 3:28:43 AM